Transfer Fiyatlandırması Hizmetleri

Transfer fiyatlandırması, işletmelerin kendi iştirakleriyle yaptıkları maddi ve gayri maddi mal veya hizmet transferinin, ödünç alımların ve kiralamaların fiyatlandırılmasını ifade etmektedir. Transfer fiyatlandırması kuralları 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13. maddesinde, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun “gider kabul edilemeyen ödemeler” başlıklı 41. maddesinde yer almaktadır.

Küreselleşme sürecinin beraberinde getirdiği toplumsal sistemlerdeki entegrasyon süreci neticesinde; bir çok ülkede ekonomik, sosyal, politik ve kültürel alanlarda yaşanan entegrasyon sorunları ortaya çıkmıştır. Küresel ticaretin yaygınlaşmasıyla sermaye uluslararası niteliğe kavuşmuş ve çok uluslu şirketlerin doğmasına neden olmuştur. Transfer fiyatlandırması işte bu küresel bütünleşme sürecinde ortaya çıkan kavramlardan biri haline gelmiştir.

ICS transfer fiyatlandırması hizmetleri, şirketlerin küresel operasyonlarına ve hedeflerine pratik çözümler sunarak, stratejik belgelendirme ile transfer fiyatlandırması politikalarını desteklemekte ve anlaşmazlıkların çözümlenmesine yardımcı olmaktadır.

Türkiye’de yürürlükte bulunan transfer fiyatlandırması kurallarına göre, şirketlerin belirli sınırlar dâhilinde Genel Rapor (Master File), Ülke Bazlı Rapor (CbCR) ve Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporu (Local File) hazırlamaları, CbCR bildirim yükümlülüklerini yerine getirmeleri ve kurumlar vergisi beyannamelerinde yer alan “Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Form”u doldurmaları gerekmektedir.

Şirketimiz, tüm şirket içi transfer fiyatlandırması konularında firmanıza aşağıdaki aşamaları kapsayacak şekilde hizmet verecektir.

  • Yıllık transfer fiyatlandırması raporunun hazırlanması,
  • Çok uluslu işletmeler için “Ülke Bazlı Rapor (CbCR)”un hazırlanması,              
  • CbCR bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmesine ilişkin destek hizmetleri,
  • Genel Rapor (Master File) hazırlanması,
  • Şirketlerin mevcut uygulamalarının ve sözleşmelerinin transfer fiyatlandırması hükümleri çerçevesinde değerlendirilmesi,
  • Yeniden yapılandırma ve yeni kuruluş faaliyetleri kapsamında transfer fiyatlandırması hükümlerine uygun yapının kurulması,
  • Maliye Bakanlığı’yla, Peşin Fiyatlandırma Anlaşması yapmayı talep eden mükelleflerin anlaşma sürecinin yönetilmesi,
  • Kurumlar vergisi beyannamesinin ekinde yer alan “Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Form”un doldurulmasına ilişkin destek hizmetleri,
  • Maliye Bakanlığı tarafından yapılacak transfer fiyatlandırması incelemelerine ilişkin danışmanlık hizmetleri.

Yardıma mı ihtiyacınız var? Bize Ulaşın!

2021 - ICS Bağımsız Denetim A.Ş - Tüm Hakları Saklıdır.