2013-11 – Vergi Usul Kanunundaki bazı parasal büyüklüklüklerin 2013 yılı tutarları
2013-12 – Çevre Temizlik Vergisi 2013 yılı tutarları
2013-13 – Kıdem tazminatì tavan tutarı ve azami çocuk yardımı tutarı
2013-14 – Gelir vergisinden istisna yurtdışı harcırah tutarları
2013-15 – Yeni TTK kapsamìnda bağımsız denetime tabi şirketler
2013-16 – Anonim ve Ltd. şirketlerinin elektronik tebligat yönetmeliği kapsamındaki mecburiyetleri
2013-17 – Aralìk 2012 dönemi Ba-Bs formlarının verilme süresi uzatıldı
2013-18 – İşyerleri risk değerlendirilmesi hk
2013-19 – Kısa vadeli sigorta kolları prim oranına ilişkin olarak yapılan düzenleme
2013-20 – Geçici vergi beyannamesinin verilme süresi 18.02.2013 gününe uzatìldì
2013-21 – Ocak 2013 ayına ait muhtasar ve KDV beyannamelerinin verilme süresi uzatıldı
2013-22 – Ocak 2013 dönemine ait Ba ve Bs Bildirim Formlarìnìn verilme süresi 04.03.2013 tarihine kadar uzatìlmìƒtìr.
2013-23 – Muhtasar Beyanname dizayn deºiƒikliºi
2013-24 – Gelir Vergisi ve KDV beyannamelerinin verilme süresi uzatìldì.
2013-25 – ₧ubat ayìna iliƒkin Ba ve Bs formlarì ile GV mükelleflerinin 2012 yìlì kesin mizan bildirimlerinin verilme süresi uzatìldì.
2013-26 – ÿstirahatli Olan Sigortalìlarìn ÿƒyerinde Çalìƒmadìklarìna Dair Bildirimin SGK’ya Gönderilmesi hk
2013-27 – 2012 yìlì kurumlar vergisi beyannamesi verilme süresi uzatìldì.
2013-28 – Kurumlar vergisi mükelleflerinin 2012 yılına ilişkin kesin mizan bildirimlerinin verilme süresi 10 Mayıs’a uzatıldı.
2013-29 – Varlìk Barìƒì yürürlüºe girmiƒtir.
2013-30 – Varlìk Barìƒìna iliƒkin düzenlemelerin açìklandìºì tebliº yayìnlandì
2013-31 – Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarìn kullanìlmasì hk.
2013-32 – 2013 yìlìnìn ikinci yarìsìnda uygulanacak asgari ücret ve SGK primi günlük kazancìnìn alt ve üst sìnìrlarì
2013-33 – 01.07.2013 – 31.12.2013 dönemi kìdem tazminatì ve çocuk yardìmì tutarlarì hk.
2013-34 – 01.07.2013-31.12.2013 tarihleri G.V.’den istisna edilmiƒ yurt dìƒì harcìrahlarì
2013-35 – Geçici Vergi Beyannamesinin verilme süresi uzatìldì
2013-36 – E-fatura uygulamasìnda elektronik baƒvuru ve entegrasyon izni verilen ƒirketler
2013-37 – Yabancì uyruklu çalìƒanlarìn sigortalìlìºì hakkìnda yapìlan deºiƒiklik
2013-38 – Kìsa vadeli sigorta kollarì prim oranì 01.09.2013 tarihinden itibaren _ 2 olmuƒtur.
2013-39 – Eksik gün çalìƒmalarì için düzenlenen Ek 10 bildirimi hk.
2013-40 – Nakden veya mahsuben iade talep dilekçeleri hk.
2013-41 – Muhtasar ve KDV Beyannamelerinin verilme süreleri uzatìldì
2013-42 – 01.01. 2014’ten İtibaren Ticari Belgelerde Yer Alması Gereken Zorunlu Bilgiler hk
2013-43 – 2014 yìlìnda kullanìlacak yasal defterler ile kapanìƒ tasdikleri hk
2013-44 – Elektronik defter tutma zorunluluºu getirilen mükelleflere iliƒkin açìklamalar
2013-45 – KDV oranlarìnda yapìlan deºiƒiklik hk.
2013-01 – 2013 yìlì asgari ücret tutarlarì
2013-02 – 2013 yìlì asgari geçim indirimi tutarlarì
2013-03 – 2013 yìlìnda uygulanacak sosyal güvenlik primine esas kazançlarìn alt ve üst sìnìrlarì
2013-04 – 2013 yìlì gelir vergisi tarifesi
2013-05 – Gelir Vergisi uygulamasìnda dikkate alìncak bazì parasal büyüklüklerin 2013 yìlì tutarlarì
2013-06 – 2013 yìlì motorlu taƒìtlar vergisi tutarlarì
2013-07 – 2013 yìlìnda uygulanacak usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarì
2013-08 – 2013 yìlìnda uygulanacak damga vergisi tutarlarì
2013-09 – Net alanì 150 m2 küçük konut teslimlerinde KDV oranì hk.
2013-10 – 2013 yìlìnda uygulanacak olan veraset ve intikal vergisi tutarlarì