Araç Muayene Ücretleri
Asgari Geçim İndirimi
Azami Damga Vergisi Tutarı
Beyanname İmzalatma Zorunluluğu
Bilanço Usulüne Göre Defter Tutma Hadleri
Demirbaş Giderleri Limitleri
Enflasyon İndirim Oranı
Engelilik İndirimi Tutarı
Fatura Düzenleme Sınırı
Gelir Vergisinden İstisna Çocuk Yardımı
Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı
Konut Kira Geliri İstisnası
Reeskont Oranlari
Veraset ve İntikal Vergisinden İstisnalar
Vergiden Muaf Harcırah tutarları
Yemek Yardımı Tutarı
Yeniden Değerleme Oranları