VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN CEZALAR İLE İLGİLİ MAKTU HADLER
Genel Tebliğ Genel Tebliğ Genel Tebliğ Genel Tebliğ Genel Tebliğ Genel Tebliğ Genel Tebliğ
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(TL) (TL) (TL) (TL) (TL) (TL) (TL)
Madde – 343
En az ceza haddi
– Damga vergisinde 7.7 8 8.8 9.4 9.7 10.6 11
– Diğer vergilerde 16 17 18 19 19 20 21
Madde – 352 (Kanuna Bağlı Cetvel)
Birinci derece usulsüzlükler
-Sermaye şirketleri için 90 96 105 110 110 120 126
-Birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı için 57 60 66 70 70 77 80
-İkinci sınıf tüccarlar için 28 30 33 35 36 39 40
-Yukarıdakiler dışında Beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar için 14 15 16 17 17 18 19
-Kazancı basit usulde vergilendirilenler için 7.7 8 8.8 9.4 9.7 10.6 11
-Gelir vergisinden muaf esnaf için 3.5 3.7 4 4.3 4.4 4.8 5
Madde – 352 (Kanuna Bağlı Cetvel)
İkinci derece usulsüzlükler
-Sermaye şirketleri için 50 53 58 60 60 66 69
-Birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı için 28 30 33 35 36 39 40
-İkinci sınıf tüccarlar için 14 15 16 17 17 18 19
-Yukarıdakiler dışında Beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar için 7.7 8 8.8 9.4 9.7 10.6 11
-Kazancı basit usulde vergilendirilenler için 3,50 3,70 4 4,30 4,40 4,80 5
-Gelir vergisinden muaf esnaf için 2 2.15 2.3 2.4 2.4 2.6 2.7
Madde – 353
1 numaralı bentte yazılı belgeler
-Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu almamak veya vermemek (*) 160 170 180 190 190 200 210
-Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza miktarı 77000 80000 88000 94000 97000 106000 110000
2 numaralı bentte yazılı belgeler
-Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihazla verilen fiş, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması 160 170 180 190 190 200 210
-Her bir belge nevine ilişkin her tespit için toplam ceza miktarı 7700 8000 8800 9400 9700 10600 11000
-Her bir belge nevine ilişkin olarak bir takvim yılı içinde kesilebilecek toplam ceza miktarı 77000 80000 88000 94000 97000 106000 110000
4 numaralı bent
Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levhabulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması 160 170 180 190 190 200 210
6 numaralı bent
Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara 3500 3700 4000 4300 4400 4800 5000
7 numaralı bent
Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara 190 200 220 230 230 250 260
8 numaralı bent (**)
Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine 570 600 660 700 700 770 800
Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 140000 150000 158000
9 numaralı bent
4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere 770 800 880 940 970 1060 1100
10 numaralı bent
127.maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına 570 600 660 700 700 770 800
Madde – 355
b) Damga Vergisinde Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası 1.6 1.7 1,79
Mükerrer Madde – 355
Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza
-I.Sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1 1070 1.17 1.2 1.2 1.3 1.37
-II.Sınıf tüccarlar, defter tutan çiftiçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 500 530 580 600 600 660 690
-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 250 260 280 300 300 330 340
Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 970000 1060000 1100000
(*) Belgeye yazılması gereken meblağ veya meblağ farkının %10’undan aşağı olmamak üzere kesilecek ceza miktarı.
(**) Bu miktar 29.7.1998 tarihinden sonra uygulanabilecektir.
(1) 29.12.2009 gün ve 27447 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 393 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
(2) 29.12.2010 gün ve 27800 sayılı (6.Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan 402 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
(3) 26.12.2011 gün ve 28154 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 411 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
(4) 31.12.2012 gün ve 28514 (4.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 422 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
(5) 30.12.2013 gün ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 432 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği